Bevoegdheid van het Paritair Comité 126 - Hout en Stoffering

Alle ondernemingen met het kengetal "055" bij de Rsz zijn aangesloten bij het Fonds voor bestaanszekerheid, daar ze onder de bevoegdheid van het paritair comité (nr. 126) voor de stoffering en de houtbewerking ressorteren (KB 19.6.1991 - BS 10.7.1991).

Het zijn de ondernemingen die volgende activiteiten uitoefenen:

Het vervaardigen en afwerken van meubelen en van hun versiering, ongeacht de aangewende techniek, metalen meubelen uitgezonderd.
Onder "meubelen" wordt verstaan elk voorwerp dat of elke toerusting die deel uitmaakt van een woning of van om het even welk ander gebouw, onder meer:
a. zetels
b. kinder-, tuin-, school-, strand-, kampeer-, laboratorium-, kliniek-, kerk-, keuken-, kantoor-, radio- en T.V.-meubelen
c. isothermische meubelen
d. hakborden en meubelen voor slagerijen
e. toonbanken
f. piano's, orgels, harmoniums en andere houten muziekinstrumenten
Het ineenzetten en het afwerken van matrassen uit rubber of uit soortgelijke vervangingsstoffen wanneer deze activiteiten verricht worden in ondernemingen waar meubelen vervaardigd worden.
Het vervaardigen van houten voorwerpen bestemd voor het bouwbedrijf voor zover de hoofdactiviteit van de onderneming bestaat uit het vervaardigen van die voorwerpen en met dien verstande dat de arbeidsvoorwaarden, geldig voor de ondernemingen die tot het ressort van het Paritair comité voor het bouwbedrijf behoren, van toepassing zijn op de werklieden tewerkgesteld aan het plaatsen van voormelde houten voorwerpen.
Het vervaardigen van panelen en parkettegels, triplex, multiplex en strookhout en het vervaardigen van panelen uit veredeld hout.
Het vervaardigen van lijkkisten.
Het verhuren en/of het plaatsen van alle materieel, met uitzondering van geluids-, beeld-, signalisatie- en belichtingsinstallaties, voor het inrichten van beurzen, tentoonstellingen, feestelijkheden.
Het vervaardigen, ongeacht de aangewende techniek, het verhuren en/of het plaatsen van stands, toneel-, feest- of televisiedecors, tribunes.
De kistenmakerijen, de klompenmakerijen, de kuiperijen, het vaatwerk en de wagenmakerijen.
De mandenmakerijen, met inbegrip van elke vervaardiging uit teenwilg, rotan, riet of uit enig andere vervangingsstof.
Het vervaardigen van brandhout.
Het vervaardigen van voorwerpen uit kurk of uit kurkagglomeraat.
Het vervaardigen van, de handel in en het plaatsen van lijsten en van lijstwerk.
Het vervaardigen van borstels en van penselen, met inbegrip van het bereiden van de vezels en van het haar.
Het vervaardigen van sportartikelen, met inbegrip van duivensportartikelen, van turn- en visgereedschap, uit hout, rotan of uit enig andere vervangingsstof.
De groot- en/of kleinhandel, met inbegrip van de in- en uitvoer, in niet-metalen meubelen, met of zonder verdere afwerking, levering, plaatsing, onderhoud, herstelling en voor zover de onderneming niet ressorteert onder het Paritair comité voor de grote kleinhandelszaken of het Paritair comité voor de warenhuizen.
Het vervaardigen van speelgoed en van kinderwagens tenzij het geraamte hiervan uit metaal, plastiek of uit enig andere vervangingsstof is vervaardigd en de bewerking of de montage van voormelde voorwerpen een techniek of een vakkennis vereisen eigen aan de metaal-, machine- en elektrische bouw.
De houtdraaierijen, ondermeer het vervaardigen van:
a. hakken en schoenleesten uit hout of uit vervangingsstoffen
b. onderdelen uit hout of uit vervangingsstoffen voor de textielnijverheid
c. houten pijpen
d. ladders
e. kapstokken
f. houten modellen
g. riemschijven
h. andere kleine voorwerpen uit hout, houtmeel of uit enig andere vervangingsstof wanneer de bewerking hiervan een techniek of een vakkennis vereist eigen aan de houtbewerking
Het vervaardigen van stoppen, met uitzondering van deze in metaal of in plastiek.
Het opslaan van meubelen, op voorwaarde dat die activiteit in ondergeschikte orde niet tot een vervoeractiviteit behoort.
Het vervaardigen van houtvezels en houtwol.
Het vervaardigen of het laten vervaardigen, ongeacht de aangewende techniek, of het verhandelen, en dit in alle stadia van de afwerking, van verpakkingen in hoofdzaak bestaande uit hout, houtvezelplaten, spaanderplaten of uit multiplex, ondermeer van kisten en kratten, fruit- en groentenkisten, laadborden, kabelhaspels, vaten, schotten en van enig ander voorwerp dat rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op voormelde voorbeelden van verpakking.
Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder "ondernemingen die verpakkingen laten vervaardigen" verstaan, de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het vervaardigen van verpakkingen maar die daarvoor gedeeltelijk een beroep doen op onderaannemers.
Het terugwinnen, het opslaan, het herstellen of het verhandelen van de in het eerste lid bedoelde verpakkingen of het laten verrichten van voormelde activiteiten door derden .
De ondernemingen, met uitsluiting van deze die tot het ressort van het Paritair comité voor het havenbedrijf behoren, waarvan de werklieden in hoofdzaak tewerkgesteld zijn aan het vervaardigen, ongeacht de aangewende techniek en dit in alle stadia van de afwerking, van industriële verpakkingen, in hoofdzaak bestaande uit hout, houtvezelplaten, spaanderplaten of uit multiplex, met het oog op de opslag, het vervoer of de distributie van goederen.
Het verhuren van ruimten voor tentoonstellingen, beurzen, feestelijkheden, het al dan niet bestendig uitstallen van koopwaar, manifestaties van welke aard ook.
Het inrichten van stands, tentoonstellingen, beurzen.