Sociaal voordeel

Wat houdt deze premie in ?

Wanneer je aangesloten bent bij een vakbond, dan kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op een bijkomend sociaal voordeel.

Bij welke vergoedingen wordt een sociaal voordeel uitgekeerd ?

Een sociaal voordeel wordt uitgekeerd bij volgende vergoedingen :

Getrouwheidspremie
Aanvullende vergoeding bij arbeidsongeval
Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte
Bij legerdienst of burgerdienst

Hoe wordt het sociaal voordeel berekend?

Het sociaal voordeel dat wordt toegekend samen met de getrouwheidspremie bedraagt 0,70 € per bezoldigde of gelijkgestelde dag en bedraagt maximaal 145 € per jaar.

Onder bezoldigde dagen wordt verstaan :

de gewerkte dagen
de dagen gedekt door een gewaarborgd weekloon (eerste 7 dagen)
de dagen klein verlet
compensatiedagen wegens arbeidsduurvermindering
inhaalrustdagen voor overuren
betaalde feestdagen
de dagen syndicaal verlof

Onder gelijkgestelde dagen wordt verstaan : de dagen tijdelijke werkloosheid omwille van:

economische redenen
technische redenen
overmacht

In geval je tewerkgesteld bent in een atypisch werkregime (weekendploeg, volcontinuploeg,…) worden de bezoldigde dagen die door de werkgever worden aangegeven omgerekend naar een voltijds stelsel.

Het sociaal voordeel dat toegekend wordt ingeval van arbeidsongeval of langdurige ziekte bedraagt 0,30 € per dag

Het sociaal voordeel bij legerdienst of burgerdienst bedraagt 86,76 € (éénmalig)

Hoe kan ik het sociaal voordeel ontvangen ?

Het sociaal voordeel op de getrouwheidspremie ontvang je wanneer je het luik A van de betalingstitel voor betaling indient bij jouw vakorganisatie. Je vakbond betaalt je het sociaal voordeel uit samen met de netto premie. Op luik A van de betalingstitel staat het bedrag van het sociaal voordeel apart vermeld.
Het sociaal voordeel bij langdurige ziekte en arbeidsongeval gebeurt samen met de uitbetaling van de aanvullende vergoeding.

Het sociaal voordeel bij legerdienst of burgerdienst wordt uitbetaald aan de hand van een aanvraagdocument.