Sectoraal aanvullend pensioen Woodlife

Wat houdt deze vergoeding in ?

Sinds 01.07.2008 wordt een sectoraal aanvullend pensioen ingericht voor de arbeiders die tewerkgesteld zijn in sector. Het Fonds voor Bestaanszekerheid treedt op als inrichter van het sectoraal pensioenstelsel. Het beheer wordt toevertrouwd aan Allianz als pensioeninstelling.

Wanneer heb ik recht op deze vergoeding ?

U dient enkel verbonden te zijn met een arbeidsovereenkomst (als arbeider) met een werkgever die ressorteert onder het PC 126 (hout en stoffering). Op dat ogenblik bent u aangesloten bij het pensioenplan en wordt er jaarlijks een bijdrage gestort op uw individueel toelagecontract.

Hoeveel bedraagt deze vergoeding ?

De bijdrage die jaarlijks gestort wordt op uw individueel contract wordt bepaald als volgt :

0,69 % van het bruto loon dat u verdiende in de referteperiode van 1 juli van het voorafgaande jaar tot 30 juni van het jaar zelf, indien u minder dan 10 jaar sectoranciënniteit heeft
1,15 % van het bruto loon dat u verdiende in de referteperiode van 1 juli van het voorafgaande jaar tot 30 juni van het jaar zelf, indien u minstens 10 jaar sectoranciënniteit heeft

Daarnaast kunt u in geval van tijdelijke werkloosheid owv economische, technische redenen of overmacht en in geval van primaire arbeidsongeschiktheid en bij een arbeidsongeval aanspraak maken op een solidariteitstoezegging van 0.74 € per dag.

Ingeval van overlijden tijdens de actieve loopbaan in de sector, wordt aan uw begunstigden bijkomend een vergoeding van 750 € uitgekeerd.

Indien u bijkomend nog recht heeft op de blijfpremie (premie als je blijft werken nadat je voldeed aan alle voorwaarden van het sectoraal SWT) wordt het bedrag van deze premie ook gestort op uw individueel contract.

Elk jaar ontvangt u een overzicht van het gespaarde kapitaal, de verworven reserves en de prestaties aan de hand van een pensioenfiche

Wanneer ontvang ik deze vergoeding ?

Op het ogenblik dat u effectief op (vervroegd) wettelijk pensioen gaat ontvangt u het gespaarde kapitaal samen met de intresten en eventuele winstdelingen.

Meer informatie over het aanvullend pensioen Woodlife vindt u op www.wood-life126.be