Fysisch gehandicapten

Wat houdt deze premie in ?

Wanneer je langdurig arbeidsongeschikt bent als gevolg van een fysische handicap, dan kan je aanspraak maken op een jaarlijkse vergoeding vanwege het Fonds.

Wanneer heb je recht op de vergoeding ?

Om aanspraak te kunnen maken op deze vergoeding moeten je aan verschillende voorwaarden voldoen:

Je moet een arbeidsongeschiktheid van minstens 66 %hebben
Je laatste werkgever moet een onderneming van de sector hout en stoffering zijn

Je mag tijdens de laatste 10 jaar voor je het werk hebt stopgezet (of sinds je de school verlaten hebt) nergens anders gewerkt hebben dan in een onderneming van de sector hout en stoffering. Van de 10 jaar dienen er minstens 5 jaar effectieve prestaties zijn geweest, de andere 5 jaren mogen inactiviteitsjaren in de sector zijn.

Wanneer je niet kan voldoen aan deze voorwaarde is het ook voldoende wanneer je tijdens de 25 jaar voor de stopzetting van het werk, 15 jaar in de sector bent tewerkgesteld waarvan minstens 7.5 jaar effectieve prestaties, de andere 7.5 jaar mogen inactiviteitsjaren zijn geweest.

Voorbeeld: Je bent tewerkgesteld bij een onderneming in de sector sinds 15/10/2001. Op 15/10/2018 wordt je ziek en dien je het werk stop te zetten. Op 15/10/2019 wordt je door het ziekenfonds 66% invalide verklaard. Op het ogenblik dat je het werk stopzet heb je minstens 10 jaar gewerkt in de sector. Bijgevolg kom je vanaf 15/10/2019 in aanmerking voor de vergoeding.

Je mag ook geen andere vergoeding van het Fonds ontvangen (bvb werkloosheidsvergoeding of de vergoeding bij langdurige ziekte,…)

Hoeveel bedraagt de vergoeding en wanneer wordt ze uitbetaald ?

De vergoeding bedraagt 513,14 € per jaar (tot 31/12/2021 : 495,79 €). Je kan deze vergoeding vanaf het begin van de invaliditeit maximaal 15 keer ontvangen. De vergoeding van het eerste en laatste jaar wordt berekend op basis van het aantal rechtgevende maanden van dat jaar.

Voorbeeld: je invaliditeit begint op 15/04/2021. Je ontvangt de vergoeding maximaal tot 14/04/2036 (15 keer). In 2022 (de eerste keer) ontvang je 9/12 van het jaarbedrag (dj 2021). In 2037 (de laatste keer) ontvang je 3/12 van het jaarbedrag (dj 2035).

Opgelet : je recht op de vergoeding wordt stopgezet wanneer je :

Op pensioen gaat of
Werkloosheid met bedrijfstoeslag ontvangt (het vroegere brugpensioen) of
De invaliditeit minder dan 66 % bedraagt

De vergoeding wordt jaarlijks uitbetaald in maart.

Hoe kan ik de vergoeding aanvragen ?

Wanneer je denkt aanspraak te kunnen maken op de vergoeding, kan je een aanvraag doen aan de hand van dit formulier. Je kan dit formulier ook bekomen bij je vakbond.

Belangrijk is dat je :

Voldoende tewerkstelling in de sector bewijst
Je invaliditeit wordt geattesteerd door het ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij of Fonds voor beroepsziekten

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Moet ik elk jaar een aanvraag voor de vergoeding doen ?

Je hoeft niet elk jaar opnieuw een aanvraag in te dienen. Nadat je de eerste keer de vergoeding ontving, ontvang je in de loop van de maand december een hernieuwingsdocument.

Je hoeft enkel dit document ondertekend terug te sturen naar het Fonds, samen met een recent attest van het ziekenfonds, verzekeringsmaatschappij of Fonds voor beroepsziekten waarop je invaliditeit wordt bewezen.

Downloads

Vergoeding voor fysische handicap
Hernieuwingsdocument