De aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte

Wat houdt deze premie in ?

Wanneer je langdurig ziek bent (langer dan 30 dagen) kan je aanspraak maken op een aanvullende vergoeding van het Fonds.

Wanneer heb ik recht op de vergoeding ?

Om recht te hebben op deze vergoeding moet je voldoen aan 3 voorwaarden :

bij de aanvang van de ziekte verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met een werkgever uit de sector,
de hoofdvergoeding vanwege het RIZIV ontvangen,
minstens 130 bezoldigde dagen in de sector kunnen bewijzen tijdens de laatste 5 jaar voor de aanvang van de ziekte.
Bvb je bent tewerkgesteld in de sector sinds 15/07/2018 en werkte regelmatig. Je werd ziek op 01/10/2021 tot 15/06/2022. Op het ogenblik dat je ziek werd kan je meer dan 130 bezoldigde dagen in de sector bewijzen in de laatste 5 jaren. Je hebt bijgevolg recht op de vergoeding.
 • Wat wordt onder bezoldigde dagen verstaan?

  De gewerkte dagen
  De dagen gedekt door het gewaarborgd weekloon (eerste 7 dagen van de arbeidsongeschiktheid)
  Klein verlet
  Compensatiedagen wegens arbeidsduurvermindering
  Inhaalrustdagen voor overuren
  Betaalde feestdagen
  Syndicaal verlof
  Verder worden gelijkgesteld : De 12 eerste maanden arbeidsongeschiktheid wegens (arbeids)ongeval of ziekte en moederschapsrust
  De dagen tijdelijke werkloosheid omwille van overmacht - Covid19

Opgelet : arbeidsongeval, beroepsziekte en wettelijke bevallingsrust worden van dit voordeel uitgesloten.

Hoeveel bedraagt de vergoeding ?

De vergoeding wordt uitbetaald in een regime van 6 dagen per week en bedraagt vanaf 01/01/2022:

Periode Dagbedrag
Dag 0 tem 30ste kalenderdag 0,00 €
31ste tem 150ste kalenderdag 4,85 € (tot 31/12/2021: 4,69 €)
151ste tem 365ste kalenderdag 5,53 € (tot 31/12/2021: 5,34 €)

Deze vergoeding wordt verhoogd met de aanvullende vergoeding bij gelijkgestelde ziektedagen ( 2,59 € per dag - tot 31/12/2021: 2,50 €). Indien je aangesloten bent bij een vakbond, wordt deze vergoeding verhoogd met het sociaal voordeel (0,30 € per dag).

Het maximaal aantal vergoedingen dat je kan ontvangen per ziekte bedraagt 287.

Bvb. Je bent ziek van 01/01/2022 tot 15/06/2022. Je voldoet aan alle voorwaarden en ontvangt voor de periode:

Van 01/01/2022 tem 30/01/2022: geen vergoeding
Van 31/01/2022 tem 29/05/2022 : 4,85 € + 2,59 € + 0,30 € (indien vakbondslid) = 7,74 €/dag
Van 30/05/2022 tem 15/06/2022 : 5,53 € + 2,59 € + 0,30 € (indien vakbondslid) = 8,42 €/dag

Wat bij deeltijdse tewerkstelling of gedeeltelijke werkhervatting ?

Wanneer je deeltijds tewerkgesteld bent bij de aanvang van de ziekte, wordt het dagbedrag berekend volgens je deeltijdse tewerkstelling.

Bvb. Je werkt halftijds bij aanvang van je ziekte. Je ontvangt tijdens de eerste vergoedbare periode (van de 31ste tem de 150ste dag 50% van 7,74 € = 3,87 € per ziektedag - indien vakbondslid)

Ook bij een gedeeltelijke werkhervatting wordt het dagbedrag berekend op basis van het percentage van werkhervatting.

Bvb. Je werd ziek op 18/08/2021, Je bent voor de periode van 18/08/2021 tem 15/01/2022 100 percent werkonbekwaam. Vanaf 16/01/2022 mag je van de medisch adviseur van het ziekenfonds het werk gedeeltelijk hervatten voor 40 %. Vanaf 16/01/2022 ontvang je van het Fonds 60 % van het totale dagbedrag.

Hoe moet ik de vergoeding aanvragen ?

Je kan de vergoeding aanvragen met dit formulier dat moet ingevuld worden door jezelf, je werkgever en je ziekenfonds.

Wanneer je lid bent van een vakbond kan je je aanvraag best indien via je vakbond. Je ontvangt bijkomend het sociaal voordeel.

Wanneer je geen lid bent van een vakbond stuur je het document rechtstreeks naar het Fonds.

Wanneer vraag ik de vergoeding best aan?

In principe vraag je de vergoeding aan bij het einde van de arbeidsongeschiktheid maar je mag ook tussentijds een aanvraag indienen. Het Fonds betaalt dan de vergoeding tot de datum van indiening. Voor de resterende ziekteperiode(s) kan je dan een verlenging indienen met behulp van hetzelfde aanvraagdocument.

De indieningstermijn voor de aanvraag bedraagt 3 jaar vanaf de opening van het recht

Downloads

Aanvullende vergoeding bij langdurige ziekte