SWT - Terugbetaling van de bedrijfstoeslag aan de werkgever

Voor alle sectorale stelsels van SWT geldt dat de door de werkgever betaalde bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar wordt terugbetaald. Daarbij zijn de volgende regels van toepassing:

De terugvordering slaat op de bedrijfstoeslagen die de werkgever betaalde in het kalenderjaar X. De terugvorderingen kunnen worden ingediend tot het einde van het kalenderjaar X+1.
De terugbetaling door het FBZ is beperkt tot maximaal 94,20 euro van de bruto bedrijfstoeslag per maand. Het terugbetaalde bedrag wordt gekoppeld aan de indexeringen en herwaarderingen zoals die van toepassing zijn op de betaalde bedrijfstoeslagen. De DECAVA-bijdragen worden niet terugbetaald.
De terugbetaling is afhankelijk van het voldoen aan de sectorale anciënniteitsvoorwaarden bepaald in de cao’s betreffende SWT:
  - Ofwel minstens 15 jaar werkgeversanciënniteit
  - Ofwel minstens 8 jaar werkgever en in totaal minstens 20 jaar sector.
De terugbetaling gebeurt middels de formulieren in bijlage

De terugbetaling geldt ook ten aanzien van SWT op basis van vastgeklikte rechten. Het gaat hier om SWT op basis van de cao 17 of van de op 31 december 2014 afgelopen cao SWT voor lange loopbanen op 58 jaar of op basis van het eveneens afgelopen SWT op 60 jaar.

Downloads:

    Individuele fiche

    Verzamelstaat

CAO's SWT:

    126-2019-012041

    126-2019-012042

    126-2019-012043

    126-2019-012044

    126-2019-012045