Bedienden PC 126: premie bij 1/5 landingsbaan (tijdskrediet)

Situering

De bedienden die werken in bedrijven van de hout- en meubelsector en ressorteerden onder het PC 200, gingen op 1 april 2021 over naar het PC 126.

Onder sociale partners werd daarbij afgesproken om de lopende cao’s van het PC 200 mee over te nemen. Zo ook de cao met betrekking tot het tijdskrediet, die reeds voorzag in een premie voor oudere bedienden die 1/5 tijdskrediet nemen. Op 30 juni 2021 liep deze cao ten einde.

Op 1 december 2021 werden voor de bedienden in het PC 126 nieuwe cao’s gesloten voor de jaren 2021-2022. Zo werd ook de cao tijdskrediet verlengd, met ingang van 1 juli 2021. Ook de premie bij 1/5 tijdskrediet voor oudere bedienden werd verlengd.

Over het voordeel

Deze premie geldt voor bedienden die hun prestaties met 1/5 verminderen in het kader van een landingsbaan:

vanaf 60 jaar of ouder in toepassing van art.8 §1.1° van de cao 103 inzake tijdskrediet.
vanaf 55 jaar of ouder in toepassing van art. 3 van de cao's 156 of 157 inzake tijdskrediet.

De premie bedraagt 77,47 € per maand en wordt betaald per volledige kalendermaand (bedrag geldig vanaf januari 2022). Het bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. De premie is vrijgesteld van sociale zekerheidsbijdragen. Er wordt ook geen bedrijfsvoorheffing ingehouden. De premie wordt bij de eindheffing wel belast als vervangingsinkomen. De rechthebbende bediende ontvangt hiervoor jaarlijks een fiscale fiche van het fonds.

Aanvraag

De bediende kan de premie aanvragen bij het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking aan de hand van het daartoe voorziene aanvraagformulier.

Wanneer je lid bent van een vakbond kan je je aanvraagformulier laten indienen via je vakbond. Wanneer je geen lid bent van een vakbond stuur je het document rechtstreeks naar het Fonds.

Tot bewijs dat men recht heeft op het tijdskrediet moet een kopie worden toegevoegd van het attest C62: dit is de beslissing van de RVA over de toekenning van de onderbrekingsuitkering.

Het tijdskrediet in het kader van een landingsbaan wordt normaliter aangevraagd voor onbepaalde duur tot aan de pensioenleeftijd. Indien de bediende om één of ander reden het 1/5 tijdskrediet vroeger beëindigt, laat hij/zij dit zo snel mogelijk schriftelijk weten aan het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking. De premie is immers een aanvulling op de RVA-onderbrekingsuitkering en mag enkel betaald worden zolang de bediende in tijdskrediet is.

Praktisch

De administratie van het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking neemt vanaf 1 april 2022 het beheer over van deze dossiers. Daarbij gelden de volgende afspraken:

“Lopende dossiers” (dus van bedienden die reeds een premie ontvangen vanwege het Sociaal fonds 200) worden tot zolang afgehandeld door het Sociaal Fonds 200. Vanaf april 2022 wordt de verwerking van deze dossiers overgenomen door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking. De betrokken bedienden moeten geen nieuwe aanvraag doen: deze dossiers lopen gewoon verder.
Voor “nieuwe dossiers” (dus van bedienden die nog niet vanwege het Sociaal fonds 200 een premie ontvangen) moet een aanvraag worden ingediend middels het aanvraagformulier. Betaling gebeurt ook hier vanaf april 2022 door het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de Stoffering en de Houtbewerking, in voorkomend geval ook voor de enkele maanden die hieraan voorafgaan.

Downloads

Aanvraagdocument tijdskrediet